Databank

Op deze pagina worden de ruwe data die ten grondslag liggen aan de artikelen op Bibliotheekinzicht beschikbaar gesteld. Met behulp van Microsoft Power BI worden onderzoeksgegevens met betrekking tot het openbare bibliotheekstelsel visueel weergegeven en is het mogelijk om de ruwe data in te zien, te analyseren en te downloaden. De komende tijd wordt de databank verder aangevuld met datasets, o.a. van de enquêtes die via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) worden uitgevoerd.

Openbare data

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit houdt in dat de gegevens die de KB verzamelt via het BOP in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob en andere themametingen in principe openbaar zijn. Uitgangspunt bij publicatie is te allen tijde dat de gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken maar niet tot personen, omwille van privacybescherming.

Meer uitleg over het gebruik van de datasets is opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. Hierin staat onder andere dat de datasets openbaar beschikbaar en herbruikbaar zijn en dat bronvermelding verplicht is.

Dashboard Bibliotheekstatistiek

De onderzoeksgegevens uit het dossier Bibliotheekstatistiek zijn visueel weergegeven in onderstaand dashboard. Het dashboard is opgedeeld in 4 pagina's (de 4 vragenlijsten van de 'Gegevenslevering Wsob'). Klik onderaan het dashboard op '1 van 4' om tussen de pagina's te navigeren. Aan de linkerkant staan filters waarmee resultaten op omvang, provincie niveau en lokaal niveau gefilterd kunnen worden. We adviseren het dashboard in desktop-weergave te bekijken. 

Beschikbare datasets

Momenteel zijn de volgende ruwe datasets beschikbaar via Bibliotheekinzicht: