Databank

Op deze pagina wordt de ruwe data die ten grondslag ligt aan de artikelen op Bibliotheekinzicht beschikbaar gesteld. Met behulp van Microsoft Power BI worden onderzoeksgegevens met betrekking tot het openbare bibliotheekstelsel visueel weergegeven en is het mogelijk om de ruwe data in te zien, te analyseren en te downloaden. De komende tijd wordt de databank verder aangevuld met datasets, o.a. van de enquêtes die via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) worden uitgevoerd.

Openbare data

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit houdt in dat de gegevens die de KB verzamelt via het BOP in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob en andere themametingen in principe openbaar zijn. Uitgangspunt bij publicatie is te allen tijde dat de gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken maar niet tot personen, omwille van privacybescherming.

Beschikbare datasets

Momenteel zijn de volgende ruwe datasets beschikbaar via Bibliotheekinzicht: