Databank

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit houdt in dat de gegevens die de KB verzamelt via de Bibliotheekmonitor in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob en andere themametingen in principe openbaar zijn. Uitgangspunt bij publicatie is te allen tijde dat de gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken maar niet tot personen, omwille van privacybescherming.