Activiteiten georganiseerd door de bibliotheek

Bij het invulling geven aan de kernfuncties uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob) organiseren bibliotheken veelsoortige activiteiten. Sinds 2014 is bibliotheekorganisaties gevraagd deze activiteiten systematisch te registreren en worden ze geclassificeerd naar kernfunctie. Via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) wordt met de ‘Gegevenslevering Wsob’ jaarlijks informatie verzameld over het aantal georganiseerde activiteiten.

Classificatie naar kernfunctie

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) benoemt vijf maatschappelijke functies waar elke bibliotheekorganisatie aan moet voldoen. De georganiseerde activiteiten worden naar deze kernfuncties geclassificeerd:

  • Ter beschikking stellen van kennis en informatie
  • Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
  • Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
  • Organiseren van ontmoeting en debat
  • Laten kennis maken met kunst en cultuur.

Aantal georganiseerde activiteiten neemt fors toe

In 2014 werden ruim 72 duizend activiteiten geteld door de gezamenlijke bibliotheekorganisaties. Het jaar erop waren het er een kleine 79 duizend. In 2016 tekende zich vervolgens een stijging af tot ruim 97 duizend activiteiten en ook in de registraties over 2017 zien we een forse stijging terug. Op basis van nauwkeurige registratie (door 68% van de bibliotheken) en schatting (door 32% van de bibliotheken) komt het aantal georganiseerde activiteiten voor 2017 op circa 145 duizend uit. Naar verwachting worden de stijgingen van de afgelopen jaren deels gekleurd door de verbetering in uitvraag en de registratie door de bibliotheken, al is hier wel degelijk sprake van een groei in het aantal georganiseerd activiteiten (KB, 2018).

Bron: KB, 2018.

Activiteiten primair gericht op lezen en educatie

Duidelijk is dat leesbevordering en kennismaking met literatuur (40%) en educatie en ontwikkeling (38%) het grootste deel van de activiteiten uitmaken, evenals in 2016. Toch moet de omvang van de andere drie kernfuncties niet worden onderschat; het gaat bij kennis & informatie (7%), kunst & cultuur (10%) en ontmoeting & debat (5%) ook om substantiële aantallen activiteiten (KB, 2017; KB, 2018).

Bron: KB, 2018.

Hoe krijgen deze activiteiten vorm in de lokale bibliotheken?

Om te laten zien wat er gebeurt in de bibliotheken heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) een publicatie laten maken met aansprekende voorbeelden en foto’s van activiteiten bij elk van de vijf kernfuncties: De Bibliotheek doet meer. Deze publicatie laat het verhaal zien achter de cijfers. Dit verhaal kan door openbare bibliotheken worden gebruikt om stakeholders te laten zien wat de bibliotheek van nu doet. De voorbeelden zijn van verschillende bibliotheken uit het land en illustratief voor wat er zich in vele lokale bibliotheken afspeelt.

Primair onderwijs voornaamste doelgroep Leesbevordering

De bibliotheken die het aantal georganiseerde activiteiten nauwkeurig registreren, is in de ‘Gegevenslevering Wsob 2017’ gevraagd om een verdere specificatie van het aantal activiteiten per kernfunctie. Hieruit blijkt dat de meeste activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuur gericht zijn op het primair onderwijs (55%) en voor- en vroegschoolse educatie (0-4 jaar) (24%) (KB, 2018).

Educatie en ontwikkeling met name gericht op taalvaardigheid

Van de activiteiten die geclassificeerd worden onder de kernfunctie educatie en ontwikkeling, concentreert het merendeel zich rondom taalvaardigheid voor volwassenen (40%). Ook rondom digitale vaardigheden voor volwassenen (24%) en informatievaardigheden en mediawijsheid voor het primair onderwijs (15%) worden relatief veel activiteiten georganiseerd (KB, 2018).

Kunst en cultuur breed gedragen thema

Het aandeel activiteiten op het gebied van kunst en cultuur is relatief klein (10%), maar bijna alle bibliotheekorganisaties rekenen dergelijke activiteiten tot het aanbod. Rondom deze kernfunctie worden met name cursussen / workshops (45%), lezingen (11%) en exposities (11%) georganiseerd (KB, 2018).

Bronnen